Etoshi Litoshivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.239 với giá 100.000vnđ, Gia Huyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.734 với giá 300.000vnđ, Kyle Edwardvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.416 với giá 170.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.341 với giá 130.000vnđ, Thịnh YuGivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.453 với giá 90.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.562 với giá 70.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.723 với giá 600.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.699 với giá 2.500.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.585 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.564 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.179 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.140 với giá 300.000vnđ, Huy Trương Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.711 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.722 với giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.638 với giá 70.000vnđ,

TOP 5 Nạp Thẻ tháng 3

Gia Huy
Etoshi Litoshi
Kyle Edward

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Số tiền
Etoshi Litoshi Ninja 10239 100.000vnđ
Gia Huy Ninja 10734 300.000vnđ
Kyle Edward Ninja 10416 170.000vnđ
Đại Gia Ninja 3341 130.000vnđ
Thịnh YuGi Ninja 10453 90.000vnđ
Đại Gia Ninja 5562 70.000vnđ
Đại Gia Ninja 10723 600.000vnđ
Đại Gia Ninja 10699 2.500.000vnđ
Đại Gia Ninja 10585 150.000vnđ
Đại Gia Ninja 5564 250.000vnđ
Đại Gia Ninja 10179 100.000vnđ