Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.490 với giá 2.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.487 với giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.483 với giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.683 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.735 với giá 1.500.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.382 với giá 400.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.465 với giá 300.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.580 với giá 150.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.578 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.629 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.579 với giá 200.000vnđ, Bin Thiếu Muốivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.653 với giá 700.000vnđ, Đức Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.635 với giá 200.000vnđ, Tín Thànhvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.513 với giá 80.000vnđ, Trần Thanh Vươngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.729 với giá 200.000vnđ,

TOP 5 Nạp Thẻ tháng 6

Đại Gia
Bin Thiếu Muối
Tuấn Trần
Nguyễn Hải Nam
Nguyễn Quang

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Số tiền
Đại Gia Ninja 10490 2.000.000vnđ
Đại Gia Ninja 10487 700.000vnđ
Đại Gia Ninja 10483 1.000.000vnđ
Đại Gia Ninja 10683 150.000vnđ
Đại Gia Ninja 10735 1.500.000vnđ
Tuấn Trần Ninja 4382 400.000vnđ
Đại Gia Ninja 10465 300.000vnđ
Tuấn Trần Ninja 10580 150.000vnđ
Tuấn Trần Ninja 5578 200.000vnđ
Nguyễn Xuân Hoàn Ninja 5629 200.000vnđ
Nguyễn Xuân Hoàn Ninja 5579 200.000vnđ