Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.680 với giá 200.000vnđ, Yen Vuvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.630 với giá 70.000vnđ, Quy Phamvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.720 với giá 150.000vnđ, Nguyễn Đức Trườngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.545 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.752 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.611 với giá 80.000vnđ, Nam Nguyễnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.346 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.545 với giá 300.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.555 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.620 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.627 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.632 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.965 với giá 80.000vnđ, Toànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.101 với giá 70.000vnđ, Long Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.696 với giá 120.000vnđ,

TOP 5 Nạp Thẻ tháng 5

Tuấn Trần
Nguyễn Hải Nam
Đại Gia
Hà Xuân Khoa
Nguyễn Quý

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Số tiền
Đại Gia Ninja 10680 200.000vnđ
Yen Vu Ninja 10630 70.000vnđ
Quy Pham Ninja 10720 150.000vnđ
Nguyễn Đức Trường Ninja 2545 80.000vnđ
Đại Gia Ninja 2752 80.000vnđ
Đại Gia Ninja 10611 80.000vnđ
Nam Nguyễn Ninja 2346 80.000vnđ
Đại Gia Ninja 10545 300.000vnđ
Nguyễn Xuân Hoàn Ninja 5555 200.000vnđ
Nguyễn Xuân Hoàn Ninja 10620 200.000vnđ
Nguyễn Xuân Hoàn Ninja 5627 200.000vnđ