Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 100

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 1,4 Tỷ
Đệ Tử 4 Triệu
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO