Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 305

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 40 tỷ
Đệ Tử 18,7 tỷ
Server 7 Sao
Chi tiết
Giá Bán
600.000 Card
510.000 ATM - MOMO