Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 307

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 33,2 tỷ
Đệ Tử 16 tỷ
Server 7 Sao
Chi tiết
Giá Bán
700.000 Card
600.000 ATM - MOMO