Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 38

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 40 Tỷ
Đệ Tử 8 tỷ
Server 2 Sao
Chi tiết
Giá Bán
1.200.000 Card
1.020.000 ATM - MOMO