Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 393

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 40 tỷ
Đệ Tử 28 tỷ
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
500.000 Card
430.000 ATM - MOMO