Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 70

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 5,7 Tỷ
Đệ Tử 2,8 Tỷ
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO