Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 90

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 19,7 Tỷ
Đệ Tử 1,6 Tỷ
Server 2 Sao
Chi tiết
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO