Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 96

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 13,3 Tỷ
Đệ Tử 9,7 Tỷ
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO