Etoshi Litoshivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.239 với giá 100.000vnđ, Gia Huyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.734 với giá 300.000vnđ, Kyle Edwardvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.416 với giá 170.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.341 với giá 130.000vnđ, Thịnh YuGivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.453 với giá 90.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.562 với giá 70.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.723 với giá 600.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.699 với giá 2.500.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.585 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.564 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.179 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.140 với giá 300.000vnđ, Huy Trương Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.711 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.722 với giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.638 với giá 70.000vnđ,
800.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 110, vk12 tl6, 6m14, 3m12, y5, gt5, sói 5sao 2tc ftbs4456, max sách, 10 bánh, pt kiếm 72 f8,9,10, xm ftbs, VIP sv23
Mã Số
10.738
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk13 tl8, f12-15, 5m15, gt7, 9mtl6,7, sói 5sao 2cm ftbs6666, 8 sách, 2 bánh, sv5
Mã Số
10.735
Class
Tiêu
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 67, sx3sao 2cm, 188m.yên, 3 sách, sv23
Mã Số
10.733
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

1.350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk14 tl8, f12,14, y9, gt6, sx2tc ftbs2466, 8 sách, sv5
Mã Số
10.732
Class
Tiêu
Sever
Katana

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk14 tl6, f14-16 ftl6, 1mtl3, sx5sao 2tc, ftbs6666, 5m.yên, 8 sách, 2 bánh, sv4
Mã Số
10.730
Class
Tiêu
Sever
Kunai

250.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 72, vk12, f9, sói 5sao 100 2tc, ftbs, 44m.yên, sv23
Mã Số
10.713
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 90, vk12, 4m12,14, y5, sói ftbs, 1 sách, sv23
Mã Số
10.710
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

450.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk13 tl4, 2m12, y3, sói 5sao 2tc ftbs, 21m.yên, 8 sách, sv23
Mã Số
10.700
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

600.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk14, f12,14, sx2sao ftbs4444, 8 sách, sv4
Mã Số
10.694
Class
Kiếm
Sever
Kunai

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 50, vk10, 8m12, sói ftbs, 7m.yên, sv4
Mã Số
10.672
Class
Kiếm
Sever
Kunai

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 50, vk12 tl6, 5m12, gt5, mắt 2, sói 5sao 2cm ftbs 18m.yên, 8 sách, sv5
Mã Số
10.665
Class
Kiếm
Sever
Katana

700.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 124, vk12, f12,14, y4, gt5, sx5sao ftbs, 9 sách, sv4
Mã Số
10.653
Class
Kunai
Sever
Katana

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, vk12, f12,14, vktl6, gt5, sx 5sao 2cm ftbs3445, 8 sách, sv23
Mã Số
10.650
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 80, vk12, 5m12, y4, sói 2cm ftbs3333, 17m.yên, sv23
Mã Số
10.648
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

2.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 103, vk16 tl6, f12,14, y6, gt6, 7mtl, sx5sao 2cm ftbs6666, 101m.yên, max sách, 2 bánh, pt kiếm 61 vk12 f14, sx100 2cm ftbs, max sách, SIÊU VIP sv4
Mã Số
10.645
Class
Cung
Sever
Kunai

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 301m.yên, VIP sv5
Mã Số
10.643
Class
Quạt
Sever
Katana