Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.076 với giá 300.000vnđ, Bộ Nguyễnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.697 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.996 với giá 120.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.752 với giá 220.000vnđ, Nam Vũvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.537 với giá 80.000vnđ, Bùi Mạnh Hùngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.140 với giá 80.000vnđ, Nguyễn Đình Namvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.955 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.968 với giá 550.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.985 với giá 80.000vnđ, Tẩy Mặt Sắtvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.605 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.987 với giá 80.000vnđ, Khang Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.537 với giá 70.000vnđ, Thiện Vũvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.139 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.000 với giá 1.350.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.076 với giá 300.000vnđ,
600.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 102, vk13 tl5, 5m12-14, y4, gt4, sói 5sao 2tc, ftbs, 18m.yên, 8 sách, skill 10x, sv23
Mã Số
11.098
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 50, vk12, 6m12, sói 3tbs, 2m.yên, 8 sách,
Mã Số
11.090
Class
Tiêu
Sever
Shuriken+Tessen

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk12, 7m12, sv4
Mã Số
11.085
Class
Kiếm
Sever
Kunai

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk9, f9-12, sv4
Mã Số
11.084
Class
Cung
Sever
Kunai

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 103, vk12, 2m12, f8-12, yr4, sx2sao, ftbs, 6m.yên, 10 sách, sbv23
Mã Số
11.082
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

1.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 115, vk14 tl3, y5, ft5, sói 3sao ftbs2344, 26m.yên, 9 sách, sv23
Mã Số
11.040
Class
Tiêu
Sever
Shuriken+Tessen

2.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, f14,15, vktl6, y8, 8mtl, sx2sao2tc ftbs6666, max sách, 5 bánh, pt cung 67 f8,12 sói 4sao VIP, sv4
Mã Số
11.035
Class
Tiêu
Sever
Kunai

1.100.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 116, vk15 tl7, y6, f12, gt5, siêu xe 5sao 2cm, ftbs4444, 30m.yên, 10 sách, skill10x, sv23
Mã Số
11.032
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

1.350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk12 tl6, f12-14, y6, sói 5sao ftbs4445, 201m.yên, 9 sách, sv5
Mã Số
11.021
Class
Quạt
Sever
Katana

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk15 tl6, f12-14, 2mtl6, sói 3sao 2cm, ftbs4566, 935m.yên, max sách, 3 bánh, sv23
Mã Số
11.017
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 79, vk12, f12-14, sói 5sao ftbs, max sách, 1 bánh, 12m.yên, sv23
Mã Số
11.015
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

1.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk12 tl3, 4mtl, y6, sx100 2tc, ftbs2444, 8 sách, 10m.yên, sv5
Mã Số
11.010
Class
Cung
Sever
Katana

1.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 103, vk15 tl6, f12,13, y6, sx100 ftbs2244, max sách, 35m.yên, sv23
Mã Số
11.005
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

1.200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 112, vk14 tl7, f12-14, 4mtl6, Sx 5sao 2cm, ftbs5566, 8 sách, 46m.yên, sv5
Mã Số
10.981
Class
Đao
Sever
Katana

1.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 107, vk12, f13, vktl6, ftl3,4, yoroi6, Sói 5sao 2cm, ftbs4446, 8 sách, 1 bánh, 46m.yên, sv5
Mã Số
10.978
Class
Kiếm
Sever
Katana

600.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 77, vk12, f12-14, yoroi3, 4mtl5,6, Sói 5sao 2tc, max sách, max bánh, 109m.yên
Mã Số
10.972
Class
Cung
Sever
Katana