All
600.000 ATM-MOMO 6 4 6 fcmacung_ts tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 103, vk15 tl6, f12,13, y6, sx100 ft...
Mã Số
11.824
Class
Cung
Sever
Shuriken + Tessen

430.000 ATM-MOMO 6 5 akdanh_ts tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 90, vk15 tl6, f12,14, y5, xm ftbs,...
Mã Số
11.798
Class
Quạt
Sever
Shuriken + Tessen