Nick Ninja - Mã Số: 11.842

Thông tin chi tiết

Class Kiếm
Level 69
Vũ Khí 12
Đồ 5m12
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12 tl5, 5m12,13, Sói 2cm, ftbs3334, 16m.yên, 8 sách, sv23
Giá Bán
200.000 Card
170.000 ATM - MOMO