Nick Ninja - Mã Số: 11.882

Thông tin chi tiết

Class Cung
Level 130
Vũ Khí 15
Đồ 12-14
Server Katana
Chi tiết vk15 tl5, f12,14, y4, sx, 30m.yên, 8 sách, PT tiêu 91 vk8 VIP
Giá Bán
800.000 Card
680.000 ATM - MOMO