Nick Ninja - Mã Số: 11.885

Thông tin chi tiết

Class Cung
Level 130
Vũ Khí 15
Đồ 15
Server Kunai
Chi tiết vktl9, y7, 7mtl567, sói 5*2cm, 53m.yên, max sách, 15 bánh, pt tiêu 70 vk12, 4 sách, 3 bánh...sv4
Giá Bán
2.500.000 Card
2.130.000 ATM - MOMO