Nick Ninja - Mã Số: 11.900

Thông tin chi tiết

Class Cung
Level 130
Vũ Khí 15
Đồ 15
Server Kunai
Chi tiết f15, vktl7, gt6, y6, 8mtl, sx5sao 2cm VIP, ftb3444, 85m.yên, 9 sách, 8 bánh, pt kiếm 71 vk12, Siêu VIP sv4
Giá Bán
1.700.000 Card
1.450.000 ATM - MOMO