Nick Ninja - Mã Số: 11.912

Thông tin chi tiết

Class Đao
Level 130
Vũ Khí 14
Đồ 15
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk14 tl7, f15, 1m14, gt9, ftl6,7, yr8, sói 5sao 2cm, ftbs6777, 38m.yên, max sách, 6 bánh, Phân thân: Tiêu 65 f9, Sx 5sao 2tc, 8 sách, Siêu VIP sv23
Giá Bán
2.200.000 Card
1.870.000 ATM - MOMO