Nick Ninja - Mã Số: 11.996

Thông tin chi tiết

Class Cung
Level 79
Vũ Khí 12
Đồ 12-14
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12, f12-14, sói 5sao ftbs, max sách, 1 bánh, 12m.yên, sv23
Giá Bán
300.000 Card
260.000 ATM - MOMO