Nick Ninja - Mã Số: 11.998

Thông tin chi tiết

Class Quạt
Level 110
Vũ Khí 12
Đồ 12-14
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12 tl6, f12,14, yr4, gt6, sx100 2tc ftbs, 62m.yên, max sách, sv23
Giá Bán
600.000 Card
510.000 ATM - MOMO