Nick Ninja - Mã Số: 11.999

Thông tin chi tiết

Class Kiếm
Level 100
Vũ Khí 12
Đồ 12,13
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12 tl5, f12,13 gt5, yr6, sói 100 tbs2344, 8 sách, sv23
Giá Bán
500.000 Card
430.000 ATM - MOMO