Nick Ninja - Mã Số: 12.002

Thông tin chi tiết

Class Kiếm
Level 90
Vũ Khí 12
Đồ 4m12
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12, 4m12, sói 2cm, ftbs, 192m.yên, sv23
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO