Nick Ninja - Mã Số: 12.027

Thông tin chi tiết

Class Kunai
Level 69
Vũ Khí 12
Đồ 12-14
Server Kunai
Chi tiết f12,14, sói 3sao2tc, ftb335, 4m.yên, 8 sách, 6 bánh
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO