Nick Ninja - Mã Số: 12.028

Thông tin chi tiết

Class Tiêu
Level 91
Vũ Khí 12
Đồ 8m12,13
Server Katana
Chi tiết vk13 tl3, 8m12,13, gt4, yr3, Sói 100 2cm, ftbs, 37m.yên, 8 sách, sv5
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO