Nick Ninja - Mã Số: 12.030

Thông tin chi tiết

Class Kiếm
Level 87
Vũ Khí 12
Đồ 7m12
Server Bokken
Chi tiết vk12 tl4, 7m12, y2, sói 2cm ftbs, 5m.yên, 8 sách, sv1
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO