Nick Ninja - Mã Số: 12.042

Thông tin chi tiết

Class Cung
Level 77
Vũ Khí 14
Đồ 12
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk14 tl5, f12, gt4, sói 3sao100, tbs4566, 261m.yên, 8 sách, 1 bánh, sv23
Giá Bán
300.000 Card
260.000 ATM - MOMO