Nick Ninja - Mã Số: 12.045

Thông tin chi tiết

Class Quạt
Level 78
Vũ Khí 12
Đồ 9m12,14
Server Kunai
Chi tiết vk12, 9m12,14, sói 5sao VIP, 15m.yên, 8 sách
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO