Nick Ninja - Mã Số: 12.055

Thông tin chi tiết

Class Kunai
Level 70
Vũ Khí 12
Đồ 12
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12 tl6, f12, yr6, 6mtl456, mắt 2, Sx 5sao ftbs3444, 10m.yên, max sách, max bánh, sv23
Giá Bán
700.000 Card
600.000 ATM - MOMO