Nick Ninja - Mã Số: 12.057

Thông tin chi tiết

Class Cung
Level 98
Vũ Khí 15
Đồ 5m15, 2m12, 2m14
Server Kunai
Chi tiết vk15 tl6, 5m15, 2m12, 2m14, yr6, 8mtl, sói 5sao, ftbs3466, 9,5m.yên, 8 sách, 11 bánh, sv4
Giá Bán
700.000 Card
600.000 ATM - MOMO