Nick Ninja - Mã Số: 12.070

Thông tin chi tiết

Class Kiếm
Level 71
Vũ Khí 12
Đồ 7m12
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12 tl5, 7m12, sói 100 ftbs2346, 6,8m.yên, 8 sách, sv23
Giá Bán
300.000 Card
260.000 ATM - MOMO