Nick Ninja - Mã Số: 12.083

Thông tin chi tiết

Class Tiêu
Level 78
Vũ Khí 12
Đồ 9-14
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12 tl3, f9-14, gt14 tl4, sx 2cm ftbs, max sách,, sv23
Giá Bán
170.000 Card
140.000 ATM - MOMO