Nick Ninja - Mã Số: 12.105

Thông tin chi tiết

Class Cung
Level 103
Vũ Khí 12
Đồ 12-14
Server Katana
Chi tiết vk12, f12-14, yr5, 52m.yên, 2 sách,
Giá Bán
500.000 Card
430.000 ATM - MOMO