Nick Ninja - Mã Số: 12.117

Thông tin chi tiết

Class Cung
Level 80
Vũ Khí 12
Đồ f12, 1m9
Server Katana
Chi tiết vk12, f12, 1m9, sx2cm, 32m.yên, 1 sách, sv5
Giá Bán
300.000 Card
260.000 ATM - MOMO