Nick Ninja - Mã Số: 12.120

Thông tin chi tiết

Class Tiêu
Level 110
Vũ Khí 12
Đồ 12
Server Shuriken + Tessen
Chi tiết vk12 tl4, f12, 4mtl, yr3, sx100 2tc, ftbs, 102m.yên, 8 sách, 10 bánh, sv23
Giá Bán
500.000 Card
430.000 ATM - MOMO