Nick Ninja - Mã Số: 12.126

Thông tin chi tiết

Class Đao
Level 99
Vũ Khí 12
Đồ 8m12
Server Kunai
Chi tiết vk12, tl4, 8m12, 6mtl, sói ftbs1234, 9 sách, sv4
Giá Bán
450.000 Card
380.000 ATM - MOMO