[TeaM] - Các Cú pháp Game TeaM cần thiết

• Chuyển Sim Đăng Ký
Lấy mã số chuyển sim.
+Dùng sim đăng ký soạn:
GO SIMCU TK MK 
gửi 6020

Chuyển sim đăng ký.
+Sau khi gửi sms lấy mã số chuyển sim hệ thống sẽ gửi về sms hướng dẫn chuyển sim,ta sẽ làm theo hướng dẫn.
+Dùng sim Đăng ký mới soạn:
GO SIMMOI TK XXXX 
gửi 6020

+Trong đó XXXX là mã PIN gồn 4 số mà hệ thống gửi về.
+Mã XXXX có thời hạn sử dụng trong 2 ngày, sau 2 ngày mã không có tác dụng.
+Phải dùng đúng sim đăng ký mới lấy đk mã số chuyển sim.
+SIMCU SIMMOI là chữ k phải sđt nhiều p nhầm...^_^


 • Lấy Lại Mật Khẩu, Mã Rương
+Để lấy lại MBV (Mã Rương)  Ninja ta dùng sim đăng ký soạn:
GO MR TK gửi 6020
+Hệ thống sẽ trả về cho bạn MBV của 4 Sever.

+Để lấy lại MKR (Mã Rương)  Avatar ta dùng sim đăng ký soạn:
GO MKR TK gửi 6020
+Hệ thống sẽ trả về cho bạn MKR của 2 Sứ Xở.

+Để lấy lại MRN (Mã Rương Nhà) ta dùng sim đăng ký soạn:
GO MKN TK gửi 6020
+Hệ thống sẽ trả về cho bạn MKN của 2 Sứ Xở.

+Để lấy lại MK Nick TeaMobi ta dùng sim đăng ký soạn:
GO LAYMK TK gửi 6020
+Hệ thống sẽ trả về cho bạn MK mới.